1. Chọn đối tượng khảo sát

2. Tạo khảo sát

3. Chọn gói khảo sát và điền thông tin

4. Hoàn thành

Khu vực *:
Để chọn được nhiều khu vực giữ phím ctrl và click chọn
Giới tính *:

Nhóm tuổi:

đến
Ghi chú:

top pageTop